Genuin skärgårdsmiljö
Längst ut i skärgården ligger Rödkallen. Ön har präglats av dess historia som lots- och fyrplats och fiskeläge.Någon gång på 1600-talet var Rödkallen bas för fisket under den isfria tiden av året.
Sjöfarten längs Norrlandskusten och Luleå var livlig och behov fanns av ledljus och lotshjälp för att kunna klara navigeringen i skärgården. Under 1800-talet inrättades lotsuppassning och fyr på Rödkallen.Hur Rödkallen fått sitt namn vet man inte med säkerhet.En teori är att det var stenar i röd färgton som först stack upp ur havet. Kalle är en benämning på grund i yttersta havsbandet. Landhöjningen har idag gjort Rödkallen till en vittförgrenad ö med en inre hamn för öborna som ligger mitt i
det gamla fiskeläget. Här finns skydd för alla väder. På öns södra ände finns lotshamnen som är byggd på 1900-talet i omgångar och kan ta emot större båtar.Fyren och fyrbyggnaderna
Rödkallens fyr invigdes år 1872. Tidigare fanns bara ett 12 fot högt stenkummel och kapellet som igenkänningsmärken. Fyren är av Heidenstamtyp en öppen järnfyr hållen av en fackverkskonstruktion. Går man de 112 trappstegen i spiraltrappen upp till lanterninen är man 21,4m över marken. Belysningen var i början inrättad efter ett spegelsystem med sex speglar och lika många lampor. 1893 ändrades den och försågs med nuvarande linsapparat. Fyren släcktes år 1972 men har renoverats i början på 1990-talet och är öppen för allmänheten. Fyrmästare och fyrvaktare bodde i fyrbostället som ligger intill fyren och som är omgärdad av en stenmur. På gården finns en bod med skifferstenstak. Bostäderna byggdes som familjebostäder
för helårsboende.


Lotsstugan - lotsplatsen
I en gammal seglingsbeskrivning sägs det att om man inte kunde få lots från Rebben utanför Piteå, när man seglade norrut mot Luleå, brukade det finnas fiskare på Rödkallen, som kunde hjälpa till med lotsningen. Detta gällde år 1814. Samma år på valborgsmässorådstuvan begärde borgerskapet i Luleå att "modiga lotsar skulle utses och genast anbefalles att bege sig ut till Rödkallen detta enär staden ingalunda fick förbliva utan lotsar å vanligt ställe". De två som utvaldes var fiskareborgaren Olof Söderström och sjömannen Nils Granström. Den 27 maj 1816
skrev Söderström kontrakt med stadens äldste att vara lots med station Rödkallen. Den förste kronolotsen var därmed i tjänst. En lotsstuga byggdes vid kapellet på 1820-talet den var delad i två rum och avsedd att användas som vaktlokal och övernattning för lotspersonalen. Den användes för detta ändamål till år 1950. Ett nytt lotsuppassningshus ritades 1949 av Kungliga lotsstyrelsen. Huset byggdes på öns södra sida i "funkis"-stil, 18 meter högt och med sex våningsplan.

Kapellet.


Kapellet
I 1771 års hamnordning sägs att om fiskeplatsen är så avlägsen, att man inte hinner fram och tillbaka samma dag, skall Consistorium se till att en präst utses att hålla gudstjänst på fiskeplatsen. Rödkallen kapell stod färdigt år 1800. Fiskare från Karlö, utanför Uleåborg anses ha uppfört kapellet i en handling daterad 1823 från Uleåborgs landsarkiv står " hafva Carlö Fiskare å Rödkalla, ett i Vesterbotten, ytterst i Luleå skärgård, mot hafvet beläget skär, vid en å detsamma för omtrent 20 år tilllika uppbyggd kyrka, ifrån dennas första grundläggning af fri vilja arbetat
på dess uppbyggande ändå tills den blifvit fullkomligt istånd satt.."
Rödkallens kapell skiljer sig i ett avseende från andra skärgårdskapell den är placerad på en höjd och har en påfallande byggnadshöjd. I en beskrivning år 1864 över sjömärken beskrivs kapellet som ett sjömärke som vid östra gaveln hade en
vidfästad lotssignalstång av 54 fots längd. En stege, cirka 24 fot lång, upprest på marken mot kapellet och på kapellets tak en 14 fot lång stege. Båda är försedda med stabila trappräcken. Därifrån höll lotsarna utkik dygnet runt. På västra takröstet står en klockstapel, som är 9 fot hög. Klockan har inskriptionen:
"Gifven till Rödkalls Kyrka Af Friherre S:G: Hermelin. År 1801. Guten i Stockholm af Gerh. Horner.¨ Anledningen till gåvan var, att en skonare med gods för Hermelins räkning hade strandat på grund av dimma utanför Rödkallen.Labyrinterna
Varför labyrinterna byggts är osäkert, men det finns uppgifter om att man "gick labyrint" för att förbättra fiskelyckan eller mildra de hårda vindarna. Det magiska kräver ofta att man håller det hemligt, för om man berättar går magin förlorad. Det kan vara en orsak att vi vet så litet om labyrintens historia. På Rödkallen finns det flera labyrinter, den största strax intill fyren.

Fiskeläget
Innan Rödkallen togs i besittning för lotsverkets räkning hade den varit uppehållsort för talrika fiskare från Luleå och Uleåborg stad. Såsom fiskeläge har ön sin särskilda historia en tid då fisket var kustbefolkningens huvudnäring. Fiskelaget var väl organiserat och tillämpade särskilda lagar och bestämmelser. Den äldsta förvarade handskriften bär årtalet 1821 och innehåller en hamnordning från 24 januari 1771. Bestämmelserna var åtskilligt hårda. Högsta myndigheten utgjordes av en hamnrätt bestående av en hamnfogde samt fyra "för beskedlig lefnad och kunskap i Fiskerinäringen kände fiskare".

Många och sällsynta växter - kulturlandskapet

Rödkallen var på 1700-talet ett litet skär. Det bräckta vattnet, landhöjningen och sjöfarten har medfört att det utvecklats en unik och artrik flora. Det gamla vattenståndsmärket på ön västra sida ger en föreställning av hur landet kryper upp ur havet.

Ett rikt fågelliv

På Rödkallen kan du uppleva ett intensivt fågelliv med goda möjligheter att upptäcka sällsynta vadare och sjöfåglar. Det är inte omöjligt för en god fågelskådare att under en dag få syn på 50 olika fågelarter
Kontaktinfo: telefon och fax 0920 25 77 50, mobil 070 5493642 eller 070 3783142, e-brev info@fyrhotellet.com
Postadress: Fyrhotellet Hällvägen 10 97251 Luleå